Vrienden

Vrienden van de agrarische stichting

Op initiatief van de ASB is in december 2009 een vriendenstichting opgericht. Deze vriendenstichting heeft als doel de binding tussen de boeren en de Blaricumse gemeenschap te bevorderen. De vriendenstichting verkrijgt haar middelen uit donaties. Deze middelen worden besteed aan specifieke projecten, die op enigerlei wijze en dienste zijn aan de doelstelling van de ASB. Daarnaast is er door deze steunstichting een groep vrijwilligers gevormd die enkele malen per jaar meewerken aan het onderhoud van het Warandepark (Blaricumse eng). De Vriendenstichting is onafhankelijk. Haar bestuur bepaalt de aanwending van verkregen middelen.

De middelen die we uit donaties ontvangen worden gebruikt voor specifieke projecten en staan los van de regulier exploitatie van de Agrarische Stichting. De nieuwe bebording in het Warandepark is een project dat door de Vrienden van de Agrarische Stichting is gefinancierd.

ANBI Vrienden van de ASB

Stichting Vrienden van de Agrarische Stichting Blaricum

Ingeschreven als ANBI-stichting onder RSIN nummer: 8218.49.967

Contactgegevens

Binnendoor 1, 1261 EG Blaricum

Donaties

Rekeningnummer: NL 75 RABO 0138 9325 81

Overeenkomst periodieke gift

Bestuurssamenstelling

E.R. Capitain, voorzitter

H.J.W. van den Berg, secretaris

H.J.F. Kremer, penningmeester

J.P. van Harseler

Beloningsbeleid:
De bestuursleden zijn onbezoldigd. Er worden geen vacatiegelden toegekend, noch reis/onkostenvergoedingen.

De doelstelling:
De Stichting heeft tot doel het ondersteunen van de Agrarische Stichting Blaricum (ASB) in het bevorderen van het agrarische karakter van het dorp Blaricum passend in het beschermd dorpsgezicht en in het behoud van het cultuurhistorische landschap (meentgronden en engen) en in samenhang daarmee een op behoud en opbouw daarvan gericht agrarisch gebruik.

Verslag van de uitgeoefende activiteiten in 2016:
Het Bestuur van Vrienden ASB is zelfstandig bevoegd, bepaalt het fundraising beleid, en besluit of en op welke wijze zij binnengekomen gelden toewijst aan specifieke projecten van de ASB.

Financiële verantwoording 2016

Financiële verantwoording 2017

Financiële verantwoording 2018

Financiële verantwoording 2019

Financiële verantwoording 2020