Bestuur

Dagelijks bestuur:

Voorzitter: Erwin van den Berg

Secretaris: Jan Piet van Harseler

Penningmeester: Hans de Roos

Algemeen bestuur:

Algemeen bestuurslid: vacature

Namens de aangeslotenen: Frans Rigter en Rudi Zwanikken

Namens de gemeente Blaricum:

De portefeuille houder agrarische zaken, Gerard Knoop

Benoemd door de gemeenteraad: Ilona Haas en Jan Hoijtink

Erevoorzitster: mevrouw Le Coultre Foest †

Rentmeester:

't Schoutenhuis b.v., Koninklijk rentmeesterskantoor, Woudenberg

ing. J.A. (Jurre) Jansens van Gellicum

Webmaster: Marjolein Prins

Aangeslotenen:

Erven Mevr. Marielle Bakker †

Angerechtseweg 11 Blaricum (boerderij ASB rijksmonument)

Tuin, akkerbouw(asperges) en schapen

Dhr. André Bakker

Windvang 7 Blaricum (boerderij vader Franse Pad 11)

Jong en vleesvee (vetweiderij)

Dhr. Henk Borssen

Burgemeester de Jongweg 5 Blaricum (boerderij eigendom)

Jong en vleesvee (vetweiderij)

Dhr. Frans Rigter

Nieuwe maatsweg 5 Eemnes (boerderij eigendom)

Melkveebedrijf

Dhr. Nico de Jong

Gebr. Dooijenwaardweg 3 Blaricum (boerderij eigendom)

Zorgboerderij, tuin- en akkerbouw, schapen en jongvee

Dhr. Lammert Vos

Burgemeester Heerschopweg 4 Blaricum (boerderij eigendom)

Foeragehandel, akkerbouw, schapen en jong en vleesvee

Dhr. Bud de Gooijer

Langeweg 3 Blaricum (boerderij eigendom)

Stalhouderij. Jong en vleesvee (vetweiderij)

Dhr. Rudi Zwanikken

De Bongerd 8 Blaricum

Jong en vleesvee (vetweiderij) en akkerbouw

Dhr.Klaas Vos

Oostermeent 1 Blaricum (boerderij eigendom)

Stalhouderij, jong en vleesvee en melkvee

 

ANBI 

Fiscaal nummer Agrarische Stichting Blaricum

92.04.647

Contactgegevens

ASB, p/a 't Schoutenhuis b.v., Koninklijk rentmeesterskantoor

Postbus 13, 3930 EA Woudenberg


VERSLAG 2017 BESTUUR AGRARISCHE STICHTING BLARICUM


DOELSTELLING
De Agrarische Stichting Blaricum heeft tot doel het bevorderen van het voortbestaan van het actieve agrarische karakter van het dorp, passend in het beschermd dorpsgezicht en het behoud van het cultuurhistorisch landschap bestaande uit meent- en enggronden. De stichting verwezenlijkt dit doel onder meer door het beheren, exploiteren en verwerven van onroerende goederen die door hun aard en/of bestemming kunnen bijdragen aan de verwezenlijking van het doel van de stichting zoals dit in artikel 2 van de statuten is opgeschreven.

MEERJAREN BELEID
Op initiatief van de gemeente Blaricum, en met een substantiële investeringssubsidie, is de stichting in 1989 opgericht. De stichting kan haar doel nastreven vanuit haar positie als eigenaar in samenwerking met de agrarische ondernemers en met een gezonde eigen financiële positie.

De continuïteit van de agrarische bedrijvigheid met behoud van cultuurhistorisch landschap en agrarisch karakter van het dorp, is alleen mogelijk indien de gemeente Blaricum dit met woord en daad ondersteunt. De stichting blijft daartoe in open dialoog met de gemeente. De dialoog is constructief en het gemeentelijk beleid is ondersteunend.

Verpachting
De stichting verpacht de agrarische eigendommen uitsluitend aan de aangesloten agrariërs. De verpachting van de boerderijen en gronden dient een bijdrage te leveren aan het actieve agrarische karakter van het dorp passend in het beschermd dorpsgezicht en met behoud van het cultuurhistorische landschap. De stichting streeft voor zover mogelijk naar aan Blaricum verbonden pachters die qua opleiding, achtergrond en werkervaring passen in dit profiel. Het gebruik van het verpachte dient in beginsel duurzaam bedrijfsmatig te zijn, wat o.a. impliceert dat de pachter met zijn boerenbedrijf (deels) in zijn levensonderhoud voorziet.

De stichting staat het doorwerken na de pensioengerechtigde leeftijd toe, maar zal regelmatig toetsen of de pachter nog in voldoende mate agrarisch ondernemer is en een wezenlijke bijdrage aan de doelstelling levert. Indien dit niet meer het geval is, zal de stichting met inachtneming van de regelgeving in het Burgerlijk Wetboek (BW) en de geldende pachtovereenkomst in overleg met betrokken pachter aansturen op beëindiging van de pacht en de aansluiting. Vrijkomende percelen worden opnieuw in pacht uitgegeven.

De verpachting van vrijkomende agrarische gronden gebeurt op basis van inschrijving waarbij het beleid is gericht  op een duurzame exploitatie conform de geldende wet- en regelgeving. Voor het merendeel van de eigendommen geldt dat het prijsniveau zich significant onder de markt begeeft en de exploitatie voor de stichting tenminste budgetneutraal is, zodat op langere termijn de continuïteit gewaarborgd is.

Prijsbeleid
Ingevolge bovenstaande is de pacht voor akkergrond bewust onder marktconform. Het economisch rendabel exploiteren van kleinschalige akkergronden binnen de bebouwde kom is lastig. Weidegronden zijn relatief beter te exploiteren maar benaderen ook niet de  marktprijzen. Tuingronden (aspergeakkers) worden tegen een hogere prijs verpacht, nagenoeg marktconform. Overigens is het gebruik voor asperges teelt technisch en  ecologisch maar een beperkt aantal jaren (7-10 jaar) mogelijk en is daarom sprake van het ruilen van gronden met collega ondernemers waardoor steeds verse grond beschikbaar is.

De pachtsommen voor de twee boerderijen zijn gebaseerd op agrarisch gebruik, en worden periodiek getoetst aan taxaties van de grondkamer. In het verslagjaar is een van de boerderijen tijdelijk antikraak bewoond geweest.

Innovatie binnen grenzen
Innovatieve nieuwe ontwikkelingen kunnen bijdragen aan de continuïteit op lange termijn, maar dienen wel nauw aan te sluiten bij de cultuurhistorie. Voor een goede landschappelijke beleving is differentiatie in de te telen gewassen en het houden van vee van belang. Bij een combinatie met andere activiteiten zoals bijvoorbeeld toerisme en horeca dient het agrarisch karakter de boventoon te blijven voeren. De relatie met de cultuurhistorie geldt voor zowel binnen als buiten de bebouwde kom.

Beheer bos en natuur
Op grond van de gewijzigde visie van de gemeente Blaricum beheert de stichting sinds 2010 ook bos- en natuurterreinen. De stichting heeft deze bos- en natuurterreinen om niet van de gemeente verworven en zich verplicht de daarop ontwikkelde beheervisie uit te voeren. In deze visie richt de stichting zich ook op het toegankelijk maken van deze gebieden als wandel- en recreatiegebied. Ter financiering hiervan verwerft de stichting subsidies alsmede particuliere donaties.

Instandhouding bezit
In principe verkoopt de stichting geen eigendommen tenzij het algemeen maatschappelijk belang dit vraagt. Wanneer zich een gelegenheid voordoet zal de stichting eerder proberen haar bezit uit te breiden.

ANBI STATUS EN VRIENDENSTICHTING
Sinds 2012 heeft de ASB de ANBI-status toegekend gekregen Hierdoor zijn giften vrijgesteld van schenkingsrecht en, mits boven de drempel, aftrekbaar van de inkomstenbelasting; periodieke giften zijn volledig aftrekbaar, zonder drempel.

In 2010 is op initiatief van de Agrarische Stichting Blaricum de Stichting Vrienden van de ASB opgericht. Deze vriendenstichting heeft als doel de binding met de Blaricumse gemeenschap te bevorderen. Deze vriendenstichting richt zich op het werven van vaste donateurs  en verkrijgt haar middelen uit donaties. De vriendenstichting is onafhankelijk en haar bestuur bepaalt de aanwending van verkregen middelen ten behoeve van projecten van de Agrarische Stichting Blaricum.

Evenals de Agrarische Stichting Blaricum heeft de vriendestichting de ANBI status.

BESTUUR
De stichting kent een dagelijks en algemeen bestuur. Het dagelijks bestuur heeft in het verslagjaar bestaan uit de heer H.J.W. van den Berg (voorzitter), mevrouw M. Prins (penningmeester) en de heer J.P. van Harseler (secretaris). Aan het eind van het verslagjaar is  penningmeester mevrouw Prins opgevolgd door de heer H.W. de Roos, reeds lid van het algemeen bestuur.

Het algemeen bestuur bestond verder uit de heer B. Lüken (wethouder), de heer G. Knoop (gemeenteraadslid) en mevrouw R. Boender (gemeenteraadslid). Vanwege verhuizing buiten Blaricum heeft mevrouw Boender afscheid genomen van de gemeenteraad van Blaricum en daarmee kwam ook een einde aan haar lidmaatschap van het algemeen bestuur van de stichting. Zij is opgevolgd door gemeenteraadslid de heer R. Bruintjes.

Namens de aangeslotenen zijn de heer K. Vos en de heer R. Zwanikken lid van het algemeen bestuur.

De bestuursleden zijn onbezoldigd. Er worden geen vacatiegelden toegekend, noch onkostenvergoedingen. Voor reguliere vergaderingen worden geen reiskosten e.d. vergoed. Slechts voor besprekingen buiten het werkgebied worden reiskosten vergoed o.b.v. € 0,19 per kilometer.

De heer Zwanikken heeft eind 2016 het bestuur aangegeven zijn bestuurlijke taken tijdelijk geheel neer te leggen gelegd omdat hij geïnteresseerd was in het pachten van de boerderij  Eemnesserweg 15. In 2017 is de heer Zwanikken niet aanwezig geweest wanneer het algemeen bestuur hierover met elkaar sprak zodat iedere schijn van belangenverstrengeling is voorkomen.

Mevrouw A. Vytopil verzorgt de verslaglegging van de vergaderingen van de ASB.

Het bestuur onderhoudt contacten met belangrijke stakeholders als de gemeente Blaricum, Stichting Boekweitakker, Bijenvereniging, Stichting Karakteristiek Blaricum, provincie Noord-Holland, Hollands Particulier Grondbezit, Goois Natuurreservaat, Staatsbosbeheer, Natuurmonumenten, LTO Noord afdelingen Amstel, Gooi en Vecht, LTO Noord Eemland en het Collectief Noord-Holland Zuid dat het agrarisch natuurbeheer voor de provincie uitvoert.

Daarnaast worden ook contacten onderhouden met de media zoals Hei en Wei, Laarder Courant De BEL, de Gooi en Eemlander, BEL Nieuws maar ook de lokale radiozender Radio 6FM. Het bestuur streeft naar een breed draagvlak in de gemeenschap door voorlichting en persuitingen. Dit ter ondersteuning van behoud van de agrarische bedrijvigheid en de daarmee samenhangende cultuurhistorie.

RENTMEESTER
Het bestuur wordt bijgestaan en geadviseerd door een rentmeester. Deze is ook eerste aanspreekpunt is voor pachters, huurders en anderen die met de stichting in contact willen treden. De rentmeester krijgt een vergoeding o.b.v. de werkelijk bestede tijd. Rentmeester is de heer ing. J.A. Jansens van Gellicum werkzaam bij Kendes Rentmeesters en Adviseurs te Veenendaal.

ACTUALITEITEN
Medio 2017 is de in 2016 gestarte grondruil tussen de stichting en de heer K. Bakker  afgewikkeld. De stichting heeft in de eng twee percelen akkerland verworven en de zogenaamde kerstbomenakker tussen Naarderweg en Bierweg afgestoten.

In 2017 heeft het bestuur samen met een afvaardiging van aangeslotenen overleg gevoerd met collega boeren uit de omgeving en de provincie Noord-Holland over akkerrandenbeheer in de engen. In 2018 krijgt dit proces een vervolg.

Eind 2016 is het bestuur gestart met de procedure voor het zoeken van een nieuwe pachter voor de boerderij met erf en opstallen en grond plaatselijk bekend Eemnesserweg 15 te Blaricum. Eind 2017 is deze procedure afgerond en is de boerderij in erfpacht uitgegeven waarmee een nieuwe agrarische toekomst voor deze boerderij gloort. De stichting en aangeslotenen hebben in de Vergadering van Aangeslotenen eind 2017 de nieuwe pachter als aangeslotene verwelkomt.

Het gebiedsproces De Kampen (de Blaricumse gronden ten Oosten van de A27) is onder leiding van de provincie Noord-Holland in december 2016 beklonken met een gebiedsakkoord. De stichting is medeondertekenaar vandit gebiedsakkoord. Het akkoord richt zich op behoud en ontwikkeling van één van de grootste aaneengesloten weidevogelgebieden van Nederland met als belangrijkste doelsoort de grutto. In dit licht heeft de stichting medio 2017 in het gebied een perceel weiland van een stoppende boer gekocht. De verwachting is dat in de eerste helft 2018 de diverse grondeigenaren overeenstemming bereiken en middels een verkavelingsplan grond inbrengen en toebedeeld krijgen. Voor de stichting en haar aangeslotenen is deelname in deze ontwikkeling belangrijk omdat hiermee enerzijds een natuurdoel wordt gerealiseerd dat met agrarisch beheer kan worden bereikt en anderzijds concentratie en vergroting van oppervlakte van de eigendommen van de stichting wordt bereikt. Deze ontwikkelingen passen in het plan bij een actieve, kleinschalige en verbrede landbouw.

FINANCIEEL
De stichting heeft niet het doel om winst te maken. De exploitatie dient kostendekkend te zijn en de huur- en pachtopbrengsten zijn stabiel en toereikend voor de jaarlijkse reguliere lasten en een meerjarenprogramma groot onderhoud inclusief noodzakelijke  vervangingsinvesteringen.

De stichting heeft de financiële ruimte om waar zich mogelijkheden voor doen desgewenst agrarische grond te verwerven. De aankoop van boerderijen gaat thans de financiële spankracht te boven. Toch blijft het een wens om dit met donaties van  kapitaalkrachtige particulieren op termijn mogelijk te maken.

De beheerskosten van de bos- en natuurbezittingen dienen in principe niet ten laste te komen van de reguliere exploitatie, omdat daarmee de meest primaire doelstelling, namelijk continuering van de agrarische bedrijvigheid op termijn in het gedrang zou kunnen komen. Voor de beheerskosten worden naast houtopbrengst, subsidies en particuliere donaties als financiering aangezocht. Ook het beter toegankelijk maken van het bos en de eng,  bebording, voorlichtingsmateriaal, faciliteren excursies en dergelijke dienen uit dergelijke bronnen bekostigd te worden.

De administratie ondersteuning van de stichting door mevrouw N. Welle namens het Rentmeesterskantoor De Marke is per 1 april 2017 geëindigd en wordt thans door de penningmeester in samenwerking met de rentmeester uitgevoerd. Voor het opmaken van de jaarrekening is de heer J. van der Wal, registeraccountant gevestigd te Laren NH, ingehuurd. De afgegeven samenstellingsverklaring is bij onderhavige jaarrekening gevoegd.

De vaststelling van de jaarstukken en de décharge van het dagelijks bestuur heeft plaats gevonden door het algemeen bestuur in haar vergadering van 12 april 2018.

Voorzitter,                                                                              Penningmeester,

H.J.W. van den Berg                                                              H. W. de Roos

Financiële verantwoording 2013

Financiële verantwoording 2014

Financiële verantwoording 2015

Financiële verantwoording 2016

Financiële verantwoording 2017

Financiële verantwoording 2018