Bestuur

Dagelijks bestuur:

Voorzitter: Erwin van den Berg

Secretaris: Jan Piet van Harseler

Penningmeester: Hans de Roos

Algemeen bestuur:

Algemeen bestuurslid: vacature

Namens de aangeslotenen: Klaas Vos en Rudi Zwanikken

Namens de gemeente Blaricum:

De portefeuille houder agrarische zaken. Ben Lüken

Benoemd door de gemeenteraad: Rob Bruintjes en Gerard Knoop

Erevoorzitster: mevrouw Le Coultre Foest †

Rentmeester:

Kendes Rentmeesters Veenendaal BV

ing. J.A. (Jurre) Jansens van Gellicum

Aangeslotenen:

Mevr. Marielle Bakker †

Angerechtseweg 11 Blaricum (boerderij ASB rijksmonument)

Tuin, akkerbouw(asperges) en schapen

Dhr. André Bakker

Windvang 7 Blaricum (boerderij vader Franse Pad 11)

Jong en vleesvee (vetweiderij)

Dhr. Henk Borssen

Burgemeester de Jongweg 5 Blaricum (boerderij eigendom)

Jong en vleesvee (vetweiderij)

Dhr. Frans Rigter

Nieuwe maatsweg 5 Eemnes (boerderij eigendom)

Melkveebedrijf

Dhr. Nico de Jong

Gebr. Dooijenwaardweg 3 Blaricum (boerderij eigendom)

Zorgboerderij, tuin- en akkerbouw, schapen en jongvee

Dhr. Lammert Vos

Burgemeester Heerschopweg 4 Blaricum (boerderij eigendom)

Foeragehandel, akkerbouw, schapen en jong en vleesvee

Dhr. Bud de Gooijer

Langeweg 3 Blaricum (boerderij eigendom)

Stalhouderij. Jong en vleesvee (vetweiderij)

Dhr. Klaas Vos

Oostermeent 1 Blaricum (boerderij eigendom)

Stalhouderij, jong en vleesvee en melkvee.

Dhr. Rudi Zwanikken

De Bongerd 8 Blaricum 

Jong en vleesvee (vetweiderij) en akkerbouw

ANBI 

Fiscaal nummer Agrarische Stichting Blaricum

92.04.647

Contactgegevens

Postbus 57, 1260 AB Blaricum

Beloningsbeleid:
De bestuursleden zijn onbezoldigd. Er worden geen vacatiegelden toegekend, noch onkostenvergoedingen. Voor reguliere vergaderingen worden geen reiskosten e.d. vergoed. Slechts voor besprekingen buiten het werkgebied worden reiskosten vergoed o.b.v. € 0,19 per kilometer. In 2012 is € 183 vergoed voor dergelijke reiskosten. De rentmeester krijgt een vergoeding o.b.v. de werkelijk bestede tijd.

De doelstelling:
De Agrarische Stichting Blaricum (ASB) heeft tot doel het bevorderen van het voortbestaan van het actieve agrarische karakter van het dorp passend in het beschermd dorpsgezicht en het behoud van het cultuurhistorische landschap (meentgronden en enghen) en in samenhang daarmee een op behoud en opbouw daarvan gericht agrarisch gebruik en beheer. De ASB tracht dit doel onder meer te verwezenlijken door het verwerven, beheren en exploiteren van onroerende goederen die door hun aard en/of bestemming kunnen bijdragen aan de verwezenlijking van het doel van de stichting (artikel 2 statuten).

Verslag van de uitgeoefende activiteiten in 2012:

Pachtzaken
In het kader van ons maatwerk pachtprijzen beleid hebben wij in 2012 wederom niet alle maximaal wettelijk toegestane verhogingen voor de tijdelijke pacht toegepast. Voor akkerland hebben we de pachtprijzen met 2 % verhoogd, bij een wettelijk vastgesteld maximum voor 2012 van 7 %.

Daarnaast hebben wij voorgesteld aan de Stichting Vrienden van de ASB om een budget beschikbaar te stellen uit de donaties om een nader te bepalen korting te geven op de pacht in de Engh (excl. asperges) gedurende een nader te bepalen periode, mits er gewassen worden geteeld die bijdragen aan het behoud van de cultuurhistorie en/of de leefbaarheid/recreatiewaarde van de Engh. Bij heruitgifte van gronden zal dit beleid effectief kunnen worden, mits het verzoek wordt ingewilligd.

Vervanging Lindebomen boerderij Angerechtsweg
De lindebomen bij de aspergeboerderij op de Angerechtsweg bleken door ziekte helaas verloren. Door de gulle gift van een particulier hebben wij om niet twee volwassen lindebomen kunnen herplanten.

Beheer en onderhoud Blaricumse Engh (het Warandepark)
Gebaseerd op het beheerplan van ecologisch adviesbureau Buiting voor het gehele Warandepark, is een jaarlijks onderhoudsplan opgesteld. De uitvoering daarvan is gestart in 2012. Dit is een meerjarig en feitelijk permanent project.
Waar nodig gebeuren de werkzaamheden met inschakeling van professionele bedrijven.

Ook zal samen met de Vrienden van de ASB een groep vrijwilligers op enkele dagen per jaar bosonderhoud plegen. Dit gebeurt uiteraard onder deskundige begeleiding. In 2012 heeft dit twee keer plaats gevonden; onder andere is er hard gewerkt aan het terugdringen van prunus.

Er op uit in de Blaricumse Engh (het Warandepark), het padenproject
Het Warandepark is een schitterend wandelgebied, met een grote diversiteit in landschap en natuur. Om de recreatieve kwaliteit te verbeteren is de bebording (er staan 34 borden in het gebied) worden vervangen, de 5 aanwezige zitbankjes zijn opgeknapt resp. vervangen, alsmede 2 picknicksets zijn aangebracht, en er wordt een informatiepaneel voor het gehele gebied worden neergezet. Tevens zijn de wandelpaden en het ruiterpad weer hersteld.
Dankzij subsidie van het ANWB-fonds en het gemeenschapsfonds, alsmede bijdragen van de Lions Blaricum-Laren, het coöperatieve fonds van de Rabobank en een particulier fonds en zeker ook een gulle bijdragen van de Vrienden van ASB, zijn alle kosten gedekt, zonder een last te leggen op de agrarische exploitatie van de ASB.

Aankoop gronden
De ASB heeft wederom gronden aangekocht in 2012. Het betreft:

Een bosperceel naast de reeds in ons bezit zijnde akkers aan de Noolscheweg;

Stukje land langs Boekweitakker tussen Bussummerweg en Naarderweg;

Stukje land aan de rand van de Kerstbomenakker bij de Bussummerweg;

Weiland op hoek Torenlaan/Verbindingsweg tegenover de Hervormde Kerk;

Weiland naast Binnenweg 8;

Financiële verantwoording 2012

Financiële verantwoording 2013

Financiële verantwoording 2014

Financiële verantwoording 2015

Financiële verantwoording 2016